projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 83”б”, гр. Пазарджик (ул. “Тинтява”), с. Дебращица, община Пазарджик и с. Црънча, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 83”б”, гр. Пазарджик (ул. “Тинтява”), с. Дебращица, община Пазарджик и с. Црънча, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 102/27.05.2008 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик, Решение № 226/27.11.2008 г., взето с Протокол № 19 на Общински съвет – Пазарджик, Решение № 234/17.12.2009 год., взето с Протокол № 20 на Общински съвет – Пазарджик, променено с Решение № 56/26.03.2015 год., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик, променено с Решение № 124/30.07.2015 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик, променени с Решение № 45/25.02.2016 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


         За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 83”б”, гр. Пазарджик (ул. “Тинтява”), с. Дебращица, община Пазарджик и с. Црънча, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 18.04.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

         До участие в търга се допускат:

         - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.03.2016 г. до 15.04.2016 г. на място, след заявка в Общинска администрация – Пазарджик или съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 15.04.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 14.04.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 15.04.2016 г.

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286                      

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 18.04.2016 г. от 11.30 часа

 

гр. Пазарджик

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.505.1038 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София, с административен адрес ул. “ТИНТЯВА”, съставляващ УПИ ІІІ-жилищно строителство в кв. 83”б” по действащия регулационен план на гр. Пазарджик, с площ 581 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –ниско застрояване (до 10 м), актуван с акт за частна общинска собственост № 1825/26.11.2009 год., с начална тръжна цена – 23 240 лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.505.1039 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София, с административен адрес ул. “ТИНТЯВА”, съставляващ УПИ ІV-жилищно строителство в кв. 83”б” по действащия регулационен план на гр. Пазарджик, с площ 576 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –ниско застрояване (до 10 м), актуван с акт за частна общинска собственост № 1826/26.11.2009 год., с начална тръжна цена – 23 040 лева.

 

с. Дебращица

       1. Урегулиран поземлен имот Х-общ. в кв. 15 по плана на с. Дебращица,  състоящ се от 1 107 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 3/11.05.1998 год., начална тръжна цена – 6 642 лева

с. Црънча

       1.Урегулиран поземлен имот ІІ-производствена дейност в кв. 31 по плана на с. Црънча,  състоящ се от 2 133 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 654/16.05.2007 год., начална тръжна цена – 19 197 лева