projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение.

PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е


На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

  1. „СЕПАРИРАНЕ НА ОБЕЗВРЕДЕНИЯ ОТ ДЕЙНОСТТА ОТПАДЪК, ПО КРИТЕРИЙ – ОПОЛЗОТВОРИМИ И НЕВЪЗМОЖНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ.
  2. СМИЛАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА КОИТО Е НЕВЪЗМОЖНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕХНИЯ ОБЕМ.
  3. ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА КОИТО Е ВЪЗМОЖНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ФИРМИ ИМАЩИ СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ.
  4. ПРЕДАВАНЕ НА СМЛЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА КОИТО НЕ Е ВЪЗМОЖНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ.”

 

 

Местонахождение: в ПИ с идентификатор № 55155.24.205 - УПИ V по плана на гр. Пазарджик, местност "Бъждар Дъмга", гр. Пазарджик

 

Възложител: "МЛ-БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" №97

 

 

     Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /22.03.2016г. - 04.04.2016г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ