projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща метален павилион с площ 8.32 кв. м, за жил. стр., магазини и гаражи в кв. 370 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Гео Милев”.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща метален павилион с площ 8.32 кв. м, за жил. стр., магазини и гаражи в кв. 370 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Гео Милев”.

На основание чл. 8, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 34, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на движима вещ с балансова стойност 1500.00 лв. – частна общинска собственост, представляваща метален павилион с площ 8.32 /осем цяло и тридесет и две стотни/ кв. м, монтиран в междублоковото пространство на поземлен имот с идентификатор 55155.503.876, за който е отреден УПИ І – 592,591, 590, 586, 587, 588, 834, 596, 597, 595, 594, 593, за жил. стр., магазини и гаражи в кв. 370 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Гео Милев”, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – за търговия и начална месечна наемна цена 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 27.04.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 28.03.2016 г. до 26.04.2016 г.

Депозитна вноска в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/ се внася до 16,30 часа на 26.04.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 25.04.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 5.00 лв. /пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 13 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 26.04.2016 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357