PostHeaderIconВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО И ЕКИПИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

24.03.2016

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 28.04.2016
Договор 07.06.2016
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка

08.02.2017

 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо