PostHeaderIconВъзлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Преустройство на съществуваща сграда в детска градина в УПИ "За училище", кв.1 по плана на с.Сарая, Община Пазарджик"

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

24.03.2016

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците Неприложимо
Договор Неприложимо
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка

Неприложимо

 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо