PostHeaderIcon"Логистика при организиране и провеждане на информационни събития от Областен информационен център - Пазарджик"

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

25.03.2016

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 18.04.2016
Договор 21.04.2016
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка

04.07.2016 

25.10.2016 

26.04.2017

26.04.2017

 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо