PostHeaderIconПреустройство на съществуваща сграда в детска градина в УПИ „За училище”, кв.1 по плана на с.Сарая, Община Пазарджик

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

28.03.2016

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 04.05.2016
Договор 18.05.2016
Допълнително споразумение към договор 09.11.2016
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка
 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо