projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ ведно с Ел.и ВиК схеми за част от УПИ I-жилищно строителство, озеленяване и УПИ IX-озеленяване в кв. 314 (територията заключена между ул. “Спартак”, частично проектирания източен околовръстен

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ ведно с Ел.и ВиК схеми за част от УПИ I-жилищно строителство, озеленяване и УПИ IX-озеленяване в кв. 314 (територията заключена между ул. “Спартак”, частично проектирания източен околовръстен

There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ ведно с Ел.и ВиК схеми за част от УПИ I-жилищно строителство, озеленяване и УПИ IX-озеленяване в кв. 314 (територията заключена между ул. “Спартак”, частично проектирания източен околовръстен път и УПИ I-Международни превози), по действащия план на гр. Пазарджик. С плана частично проведения източен околовръстен път се променя, като се предвижда обособяване на нови улици с о.т.о.т 1908-1908а-1908б-991г-991в-991г-991в-991б-991а-992в-992а-992-3407в-3405а-3402а-3401а-3400а-3400б-3400в и ул. с о.т.о.т.1908а-3409а-3407б-3405а-3403, които да обслужват новопроектирания кв.314а, както и новообособените УПИ, намиращи се югоизточно от тях. Уличната регулация на новопроектираната улица тангираща с УПИ I-Международни превози се измества по имотни граници, връзвайки се с източния околовръстен път. За новопроектираният кв.314а се обособяват нови 61 УПИ за жилищно строителство и 8 УПИ с отреждане “За търговия и услуги”, както и алея, която ги разделя. За територията югоизточно на новопроектираната улица с о.т.о.т 1908-1908а-1908б-991г-991в-991г-991в-991б-991а-992в-992а-992-3407в-3405а-3402а-3401а-3400а-3400б-3400в и ул. с о.т.о.т.1908а-3409а-3407б-3405а-3403, която територия не е урегулирана, но попада в строителните граници на града се обособяват два нови УПИ, както следва: УПИ II-за озеленяване и III за жилищно строителство. Същите са включени в кв.420а. Промените и корекциите са нанесени в проекта със зелени и кафяви означения.

С ПЗ за новообособените УПИ с отреждане “за жилищно строителство” се повдигат и запазват част от съществуващите сгради с отстъпено право на строеж и се предвижда ново, ниско етажно свободно стоящо и сключено застрояване с височина до 10м. при показатели за зона “Жм”- П заст. 60%, П озел.40% и Кинт. 1,2, а за тези с отреждане “За търговия и услуги” се повдигат и запазват съществуващите сгради и се предвижда ниско етажно свободно стоящо застрояване с височина до 3,6м. при показатели за зона “Оо”- П заст. 100% и Кинт. 3,0, съгласно означенията на приложения проект.

Проектът е изложен в Информационния център на Общината, етаж I-ви.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 26 /01.04.2016 г. на Държавен вестник.