projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мало Конаре, Величково, Мокрище, Сбор и Паталеница, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мало Конаре, Величково, Мокрище, Сбор и Паталеница, община Пазарджик.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 73/31.03.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 4 и Решение № 29/26.01.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 2


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мало Конаре, Величково, Мокрище, Сбор и Паталеница, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 17.05.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга за обект № 2 и № 8 от Приложение № 1 се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

До участие в търга за обекти №№ 1, 3, 4, 5, 6 и 7 от Приложение № 1 се допускат:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.04.2016 г. до 13.05.2016 г. на място след заявка в СОУ „Г. Бенковски” – гр. Пазарджик и съответните кметства.

Депозитната вноска е както следва:

- за позиция № 1 - в размер на 258.00 лв. /двеста петдесет и осем лева/.

- за позиция № 2 - в размер на 58.80 лв. /петдесет и осем лева и осемдесет стотинки/.

- за позиция № 3 - в размер на 74.40 лв. /седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/.

- за позиция № 4 - в размер на 68.40 лв. /шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки/.

- за позиция № 5 - в размер на 8.40 лв. /осем лева и четиридесет стотинки/.

- за позиция № 6 – в размер на 63.60 лв. /шестдесет и три лева и шестдесет стотинки/.

- за позиция № 7 – в размер на 21.60 лв. /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/.

- за позиция № 8 – в размер на 31.20 лв. /тридесет и един лева и двадесет стотинки/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 16.05.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 13.05.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 16.05.2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357


Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 17.05.2016 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ тенис кортове с обща площ 4 296 кв. м. /четири хиляди двеста деветдесет и шест квадратни метра/, състоящи се от 6 броя тенис кортове, от които 4 броя шамотни и 2 броя асфалтови, съблекалня, павилион, трибуни и тренировъчна бетонна стена, изградени в поземлен имот с идентификатор 55155.506.397, находящ се в парцел І /първи/ - спортно училище, в кв. 54 /петдесет и четири/ по плана на гр. Пазарджик – СОУ „Г. Бенковски”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 217/13.07.1999 г., вписан д дв. вх. рег. № 2936/19.05.2005 г., том ІV, № 63 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – спортно-тренировъчна дейност, при начална месечна наемна цена без ДДС – 215.00 лв. /двеста и петнадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 27,00 кв. м. /двадесет и седем квадратни метра/, находящо се на втория етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХХІ /двадесет и първи/ – битов комбинат, в кв. 30 /тридесет/ по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещението: север – склад, изток – коридор, юг – чакалня, запад – улица, с предназначение – за стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 49,00 лв. /четиридесет и девет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет и манипулационна с обща площ 34,00 кв. м. /тридесет и четири квадратни метра/, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в парцел ХХІ /двадесет и първи/ - битов комбинат, в кв. 30 /тридесет/ по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещенията: север –улица, изток – парцел ХХІ, юг – аптека, запад – улица, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 62,00 лв. /шестдесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет и манипулационна с обща площ 31,30 кв. м. /тридесет и едно цяло и тридесет стотни квадратни метра/, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в парцел ХХІ /двадесет и първи/ - битов комбинат, в кв. 30 /тридесет/ по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещенията: север – склад, изток – парцел ХХІ, юг – парцел ХХІ, запад – магазин, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 57,00 лв. /петдесет и седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

5. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, ½ ид. ч. от манипулационна, 1/3 ид. ч. от чакалня, 1/3 ид. ч. от санитарен възел с обща площ 27,90 кв. м. /двадесет и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, находящи се на първия етаж в триетажна масивна административна сграда, построена в парцел І /първи/ - общински дом, здравна служба и поща, в кв. 53 /петдесет и три/ по плана на с. Величково, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.06.2000 г., при съседи на помещението: север – чакалня, изток – стоматологичен кабинет, юг – двор на кметството, запад – санитарен възел, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 7,00 лв. /седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

6. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 35.00 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 24,50 кв. м. и ½ ид.ч. от чакалня с площ 21.00 кв.м., находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда с изба – Кметство, построена в УПИ ХІV /четиринадесети/ – Кметство, в кв. 17 /седемнадесет/ по плана на с. Мокрище, актуван с Акт за публична общинска собственост № 15/13.07.2005 г., вписан в дв. вх. рег. № 1570/27.07.2005 г., акт № 135, том V при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик при съседи на помещението: север – помещение на РУП, изток – помещение, юг – зелена площ, запад – улица, площад, с предназначение – за поща, при начална месечна наемна цена без ДДС – 53,00 лв. /петдесет и три лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

7. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 20,00 кв. м. /двадесет квадратни метра/, находящо се на втория етаж в двуетажна сграда, построена в УПИ ХV /петнадесети/ – общ. съвет, магазин, ресторант и поща, в кв. 8 /осем/ по плана на с. Сбор, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.03.2002 г., вписан в дв. вх. рег. № 1242/12.04.2002 г., акт № 32, том ІІ при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: североизток – зала за събрания, югоизток – площад, югозапад – ритуална зала, северозапад - коридор, с предназначение – за поща, при начална месечна наемна цена без ДДС – 18,00 лв. /осемнадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

8. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 21,35 /двадесет и едно цяло и тридесет и пет стотни/ кв. м, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ и ½ ид. ч. от коридор, ½ ид. ч. от чакалня и ½ ид. ч. от санитарен възел, находящи се на втория етаж в масивна двуетажна сграда с избен етаж, построена в УПИ ІV – здравен дом, в кв. 49 по плана на с. Паталеница, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/23.05.2000 г., при съседи на помещението: север – двор, изток – стая за почивка, юг – коридор, запад - библиотека, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 26,00 лв. /двадесет и шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.