projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с обща площ 26.00 кв.м., на втория етаж в триетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ /трети/ в кв. 48 /четиридесет и осем/ по плана на с. Огняново.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с обща площ 26.00 кв.м., на втория етаж в триетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ /трети/ в кв. 48 /четиридесет и осем/ по плана на с. Огняново.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с обща площ 26.00 кв. м. /двадесет и шест квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 23,00 кв. м. и санитарен възел с площ 3.00 кв.м., находящи се на втория етаж в триетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ /трети/ в кв. 48 /четиридесет и осем/ по плана на с. Огняново, актувана с Акт за частна общинска собственост № 04/10.01.2000 г., вписан в дв. вх. рег. под № 4699/02.08.2005 г. том V, № 166 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: север – лекарски кабинет, изток – двор, юг – улица, запад – стълбище, с предназначение – за услуги, при начална месечна наемна цена без ДДС – 47,00 лв. /четиридесет и седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 19.05.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 18.04.2016 г. до 17.05.2016 г. на място след заявка в Кметство Огняново.

Депозитната вноска в размер на 56,40 лв. /петдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 18.05.2016 г. в касата на Кметство Огняново.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 17.05.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 18.05.2016 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357