PostHeaderIcon“Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на образователни институции в гр. Пазарджик - ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Христо Ботев“ и Общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, във връзка с разработването на проект по ...

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

13.04.2016

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 16.05.2016
Договор 01.06.2016
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка
 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо