projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:    

Решение № 37 от 25.02.2016 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.53.4, местн. „Якуба”, земл. Пазарджик

Решение № 38 от 25.02.2016 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.9.74, местн. „Бахче пара, земл. Пазарджик

Решение № 62 от 31.03.2016 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от п.и. 122037 /проектен имот 122040 /, местн. „Възстановими граници”, земл. Братаница

Решение № 63 от 31.03.2016 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от п.и. 021015 /проектен имот 021027/, местн. „Казлача” земл. Пищигово

Решение № 64 от 31.03.2016 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от п.и. 314012 /проектен имот 314014/, местн. „Годжука” земл. Огняново

Решение № 65 от 31.03.2016 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от п.и. 024013, местн. „Танова могила” земл. Овчеполци

Заповед № 27 / 16.03.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІ и ХІІ в кв. 440 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 31 / 24.03.2016 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 55155.502.1602 в кв. 543 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 38 / 31.03.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ І-34, За производствена дейност и УПИ ІІІ-002036, За производство и съхранение на селскостопанска продукция /п. и. 002047 и 002062 /, местност „Могилата” в землището на с. Черногорово

Заповед № 42 / 11.04.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ІХ от Парцеларен план на Стопански двор, местн. „123”, земл. Черногорово

Заповед № 43 / 12.04.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Търговия, услуги и производство, местн. „Малък Якуб” земл. на гр. Пазарджик