projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно разреение за изработване на ПУП

PostHeaderIconОбявление относно разреение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

               

           Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

         Заповед № 179 / 07.09.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-Търговия /п.и. с идентификатор 55155.9.506.482/ и УПИ ІІІ-Търговия /55155.506.483/, кв. 78 по плана на гр. Пазарджик

          Заповед № 187/ 16.09.2011 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за п.и. 067004, местност „През Ирима” в землището на с. Сарая

          Заповед № 188 / 16.09.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатори 55155.52.3 и 55155.52.4, местност „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик

       Заповед № 189 / 17.09.2011г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХІХ-9030 /п.и.55155.502.72/,пУПИ ХХVІІІ-9029 /п.и. с идентификатор 55155.502.73/ и УПИ ХХVІІ-9028 /п.и. с идентификатор 55155.502.76/ в кв. 146 по плана на гр. Пазарджик.

          Заповед № 190 /26.09.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.22.69, местност „Сазлъка” в землището на гр. Пазарджик

          Заповед № 191 / 26.09.2011 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП в кв. 1172 по плана на гр. Пазарджик

          Заповед № 192/ 27.09.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за базата на „Оранжерии Гимел” попадаща в землищата на селата Мокрище и Звъничево.

          Заповед № 193 / 30.09.2011 г. За изработване на ПУП-ПРЗ за за УПИ І-22, База за съхранение на зърно в местн. „Якуба” в землището на гр. Пазарджик

          Заповед № 194 / 04.10.2011 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП в кв. 113 по плана на гр. Пазарджик

         На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.