projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индвидуално ползване за срок от 1 (една) година в землищата на с. Априлци, с. Братаница, с. Ивайло, с. Овчеполци, с. Сбор, с. Синитово, с. Тополи дол и с. Цар Асен.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индвидуално ползване за срок от 1 (една) година в землищата на с. Априлци, с. Братаница, с. Ивайло, с. Овчеполци, с. Сбор, с. Синитово, с. Тополи дол и с. Цар Асен.

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 6, ал. 7, т. 1 от Правилата за определяне на реда и условията за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Пазарджик, и във връзка чл.63 и чл.72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индвидуално ползване за срок от 1 (една) година в землищата на с. Априлци, с. Братаница, с. Ивайло, с. Овчеполци, с. Сбор, с. Синитово, с. Тополи дол и с. Цар Асен, актувани с актове за публична общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем поземлени имоти с началните тръжни годишни наемни цени /Приложение № 1/ ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа и на видно място в населените места, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 20.05.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – „Заседателна зала”.        

Оглед на имотите може да се извършва всеки ден от 20.04.2016 г. до 19.05.2016 год.

депозитна вноска в размер на началната тръжна годишна наемна цена на поземлен имот се внася по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 19.05.2016 г.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един имот по отделно се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 19.05.2016 г.

Тръжна документация с цена в размер на 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик на един комплект за всеки един имот по отделно, се продава на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 16.05.2016 г.

До участие в търга се допускат собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, регистрирали се като земеделски производители, направили депозитна вноска, закупили тръжна документация и подали в срок писмени предложения.

Не се допускат до участие в търга собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, регистрирали се като земеделски производители, направили депозитна вноска, закупили тръжна документация и подали в срок писмени предложения, но имащи данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, задължения по сключени договори за земи от държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, както и животновъди притежаващи по-малко от три едри приживни животни над 2 годишна възраст и по-малко от десет дребни преживни животни над осемнадесет месечна възраст.

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СП И С Ъ К

на поземлени имоти от ОПФ в землищата на с. Априлци, с. Братаница, с. Ивайло, с. Овчеполци, с. Сбор, с. Синитово, с. Тополи дол и с. Цар Асен, с начин на трайно ползване „пасище, мера” и „пасище с храсти”, актувани с Актове за публична общинска собственост, за отдаването под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 20.05.2016 г.

 

Землище с. Априлци


1. Поземлен имот № 000337, местност "Бабина гора", по картата за възстановена собственост на с. Априлци, с площ   8.316 дка. ( осем декара триста и шестнадесет кв.м.), начин на трайно ползване - пасище с храсти. Категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 14.14 лв..

2. Поземлен имот № 008003, местност "Гуджи дъб", по картата за възстановена собственост на с. Априлци, с площ   35.111 дка. ( тридесет и пет декара сто и единадесет кв.м.), начин на трайно ползване - пасище с храсти, Категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 59.69 лв..

3. Поземлен имот № 082005, местност "Тозлу Гоьл"в землището на с. Априлци, с площ   21.078 дка. (двадесет и един дка. и седемдесет и осем кв.м.), начин на трайно ползване - пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 35.83 лв..

4. Поземлен имот № 085001, местност "Тозлу гьол" в землището на с. Априлци, с площ   18.535 дка. (осемнадесет дка. и петстотин тридесет и пет кв.м.), начин на трайно ползване - пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 31.51 лв..


Землище с Братаница


1. Поземлен имот № 131002, местност "Средореките" по картата за възстановена собственост на с. Братаница с ЕКАТТЕ 06149, площ на имота 2.740 дка. (два декара седемстотин и четиридесет кв.м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 4.66 лв..

2. Поземлен имот № 132001, местност "Средореките" по картата за възстановена собственост на с. Братаница с ЕКАТТЕ 06149, площ на имота 6.519 дка. (шест декара петстотин и деветнадесет кв.м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 11.08 лв..

3. Поземлен имот № 132002, местност "Средореките" по картата за възстановена собственост на с. Братаница с ЕКАТТЕ 06149, площ на имота 24.012 дка. (двадесет и четири декара и дванадесет кв.м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 40.82 лв..

4. Поземлен имот № 071001, местност "Герметата" по картата за възстановена собственост на с. Братаница с ЕКАТТЕ 06149, площ на имота 94.932 дка. (деветдесет и четири декара деветстотин тридесет и два кв.м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 161.38 лв..

5. Поземлен имот № 068001, местност "Герметата" по картата за възстановена собственост на с. Братаница с ЕКАТТЕ 06149, площ на имота 15.930 дка. (петнадесет декара деветстотин и тридесет кв.м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 27.08 лв..

6. Поземлен имот № 066001, местност "Герметата" по картата за възстановена собственост на с. Братаница с ЕКАТТЕ 06149, площ на имота 1.210 дка. (един декар двеста и десет кв.м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 2.06 лв..

7. Поземлен имот № 120002, местност "Песо поле" по картата за възстановена собственост на с. Братаница с ЕКАТТЕ 06149, площ на имота 20.053 дка. (двадесет декара петдесет и три кв.м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 34.09 лв..


Землище с. Ивайло

 

1. Поземлен имот № 033082, местност "Бръждовица" по картата за възстановена собственост на с. Ивайло с ЕКАТТЕ 32010, площ на имота 5.682 дка. (пет декар шестстотин осемдесет и два кв.м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: трета - начална годишна тръжна наемна цена 11.36 лв..

2. Поземлен имот № 019073, местност "Черногорски ливади" по картата за възстановена собственост на с. Ивайло с ЕКАТТЕ 32010, площ на имота 11.767 дка. (единадесет декар седемстотин шестдесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: четвърта - начална годишна тръжна наемна цена 23.53 лв..


Землище с. Овчеполци


1. Поземлен имот № 068003, местност "Казлача" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота: 26.434 дка (двадесет и шест декара четиристотин тридесет и четири кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: десета - начална годишна тръжна наемна цена 18.50 лв..

2. Поземлен имот № 079005, местност "Къртела" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота: 48.081 дка (четиридесет и осем декара осемдесет и един кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: четвърта - начална годишна тръжна наемна цена 96.16 лв..

3. Поземлен имот № 067017, местност "Марковски храсти" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота: 60.636 дка (шестдесет декара шестстотин тридесет и шест кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: десета - начална годишна тръжна наемна цена 42.45 лв..

4. Поземлен имот № 064040, местност "Марковски храсти" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота: 25.046 дка (двадесет и пет декара и четиридесет и шест кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: четвърта - начална годишна тръжна наемна цена 50.09 лв..

5. Поземлен имот № 049002, местност "Беглика" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота: 10.783 дка (десет декара седемстотин осемдесет и три кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: десета - начална годишна тръжна наемна цена 7.55 лв..

6. Поземлен имот № 091009, местност "Узунджала" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота: 38.310 дка (тридесет и осем декара триста и десет кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: четвърта - начална годишна тръжна наемна цена 76.62 лв..

7. Поземлен имот № 091001, местност "Узунджала" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота:21.669 дка (двадесет и един декара шестстотин шестдесет и девет кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: четвърта - начална годишна тръжна наемна цена 43.34 лв..

8. Поземлен имот № 090001, местност "Узунджала" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота:11.941 дка (единадесет декара деветстотин четиридесет и един кв. м.), начин на трайно ползване: пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия: четвърта - начална годишна тръжна наемна цена 23.88 лв..

9. Поземлен имот № 078008, местност "Къртела" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота: 25.512 дка (двадесет и пет декара петстотин и дванадесет кв. м.), начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: четвърта - начална годишна тръжна наемна цена 51.02 лв..

10. Поземлен имот № 070001, местност "Казлача" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота: 86.718 дка (осемдесет и шест декара седемстотин и осемнадесет кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: десета - начална годишна тръжна наемна цена 60.70 лв..

11. Поземлен имот № 137017, местност "Геренчето" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота: 16.142 дка (шестнадесет декара сто четиридесет и два кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: четвърта - начална годишна тръжна наемна цена 32.28 лв..

12. Поземлен имот №131038, местност "Бизчийницата" по картата за възстановена собственост на с.Овчеполци с ЕКАТТЕ 53285, площ на имота: 32.043 дка (тридесет и два декара четиридесет и три кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 54.47 лв..

 

Землище с. Сбор


         1. Поземлен имот № 124001, местност "Илафтарла" по картата за възстановена собственост на с.Сбор с ЕКАТТЕ 65468, площ на имота: 48.089 дка (четиридесет и осем декара и осемдесет и девет кв. м.), начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: шеста - начална годишна тръжна наемна цена 81.75 лв..         

       2. Поземлен имот № 082033, местност "Шопови чукари" по картата за възстановена собственост на с.Сбор с ЕКАТТЕ 65468, площ на имота: 41.141 дка (четиридесет и един декара и сто четиридесет и един кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: пета - начална годишна тръжна наемна цена 69.94 лв..

3. Поземлен имот № 074001, местност "Голяма поляна" по картата за възстановена собственост на с.Сбор с ЕКАТТЕ 65468, площ на имота: 84.908 дка (осемдесет и четири декара деветстотин и осем кв.м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия шеста - начална годишна тръжна наемна цена 144.34 лв..

4. Поземлен имот № 117002, местност "Еленка" по картата за възстановена собственост на с.Сбор с ЕКАТТЕ 65468, площ на имота: 50.419 дка (петдесет декара четиристотин и деветнадесет кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: шеста - начална годишна тръжна наемна цена 85.71 лв..

 

Землище с. Синитово


1. Поземлен имот № 041060 по картата за възстановена собственост /КВС/ на землище с. Синитово с ЕКАТТЕ 66559, местност „Високите камъни”, площ 18.225 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия:седма - начална годишна тръжна наемна цена 12.76 лв..

         2. Поземлен имот № 041061 по картата за възстановена собственост /КВС/ на землище с. Синитово с ЕКАТТЕ 66559, местност „Високите камъни”, целият с площ 20.106 дка. начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия:седма - начална годишна тръжна наемна цена 14.07 лв..

         3. Поземлен имот № 041062 по картата за възстановена собственост /КВС/ на землище с. Синитово с ЕКАТТЕ 66559, местност „Високите камъни”, площ 14.726 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия:седма - начална годишна тръжна наемна цена 10.31 лв..

         4. Поземлен имот № 042082 по картата за възстановена собственост /КВС/ на землище с. Синитово с ЕКАТТЕ 66559, местност „Голямото меше”, площ 512.485 дка., категория на земята при неполивни условия: седма, начин на трайно ползване - пасище, мера - начална годишна тръжна наемна цена 358.74 лв..

5. Поземлен имот № 042085 по картата за възстановена собственост /КВС/ на землище с. Синитово с ЕКАТТЕ 66559, местност „Голямото меше”, площ 287.731 дка., категория на земята при неполивни условия: трета - начална годишна тръжна наемна цена 575.46 лв..

         6. Поземлен имот № 042086 по картата за възстановена собственост /КВС/ на землище с. Синитово с ЕКАТТЕ 66559, местност „Голямото меше”, площ 202.416 дка., категория на земята при неполивни условия- трета - начална годишна тръжна наемна цена 404.83 лв..

  7. Поземлен имот № 045052 по картата за възстановена собственост /КВС/ на землище с. Синитово с ЕКАТТЕ 66559, местност „Дерменките”, площ 220.891 дка., категория на земята при неполивни условия: седма - начална годишна тръжна наемна цена 154.62 лв..

8. Поземлен имот № 061001 по картата за възстановена собственост /КВС/ на землище с. Синитово с ЕКАТТЕ 66559, местност „Горен баир”, площ 338.685 дка., категория на земята при неполивни условия: четвърта, начин на трайно ползване - пасище, мера - начална годишна тръжна наемна цена 677.37 лв..


Землище с. Тополи дол


1. Поземлен имот № 005008, местност "Шапкарски дъб" по картата за възстановена собственост на с.Тополи дол с ЕКАТТЕ 72713, площ на имота 26.683 дка. (двадесет и шест декара шестстотин осемдесет и три кв.м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: четвърта - начална годишна тръжна наемна цена 53.37 лв..

2. Поземлен имот № 032027, местност "Храстите" по картата за възстановена собственост на с.Тополи дол с ЕКАТТЕ 72713, площ на имота 19.601 дка., начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: четвърта - начална годишна тръжна наемна цена 39.20 лв..


Землище с. Цар Асен


1. Поземлен имот № 012055, местност "Бяло дере" по картата за възстановена собственост на с.Цар Асен с ЕКАТТЕ 78056, площ на имота: 69.198 дка (шестдесет и девет декара сто деветдесет и осем кв. м.), начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: осма - начална годишна тръжна наемна цена 48.44 лв.