projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддвавне за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, a именно: Урегулиран поземлен имот ХVI – общ., находящ се в кв. 8 /осем / по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ от 580 кв.м.

PostHeaderIconТърг с тайно наддвавне за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, a именно: Урегулиран поземлен имот ХVI – общ., находящ се в кв. 8 /осем / по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ от 580 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 196/25.11.2010 год., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

         За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, a именно: Урегулиран поземлен имот ХVI – общ., находящ се в кв. 8 /осем / по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ от 580 кв.м /петстотин и осемдесет квадратни метра/, актуван с Акт за частна общинска собственост № 60/17.09.2001 год., вписан в дв. вх. рег. № 4539/23.11.2001 г., том VII, Акт № 125 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална тръжна цена 2 610 лева, без ДДС.

       Търгът ще се проведе на 02.06.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 28.05.2016 г. до 01.06.2016 г. на място, след заявка в кметство с. Хаджиево.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 01.06.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 31.05.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2.

       Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

       Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 01.06.2016 г.   

За справки: стая 606, 605, 603, тел. (034) 402-242, 402-357, 402-286.