projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Паталеница, Говедаре, Алеко Константиново и Хаджиево, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Паталеница, Говедаре, Алеко Константиново и Хаджиево, община Пазарджик.

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 95/27.04.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 5

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Паталеница, Говедаре, Алеко Константиново и Хаджиево, община Пазарджик, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 15.06.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга за обекти №№ 1 и 2 от Приложение № 1 се допускат:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК за настоящата година, имат пациентска листа за броя на обслужваното население в съответното населено място, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

До участие в търга за обекти №№ 3 и 5 от Приложение № 1 се допускат:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

До участие в търга за обект № 4 от Приложение № 1 се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК за настоящата година, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК за настоящата година, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 16.05.2016 г. до 14.06.2016 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 130.80 лв. /сто и тридесет лева и осемдесет стотинки/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 109.20 лв. /сто и девет лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 216.00 лв. /двеста и шестнадесет лева/.

- за обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 85.20 лв. /осемдесет и пет лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 5 от Приложение № 1 - в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 14.06.2016 г. както следва:

- за обекти №№ 1, 2 и 4 от Приложение № 1 - по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

- за обекти №№ 3 и 5 от Приложение № 1 – в касата на съответното кметство.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 13.06.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 14.06.2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 15.06.2016 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 90,35 кв. м. /деветдесет цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, а именно:

- три помещения: лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и ½ ид. ч. от коридор, с площ 46,60 кв.м., находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда с избен етаж, построена в УПИ ІV – здравен дом, в кв. 49 по плана на с. Паталеница, актувана с Акт за публична общинска собственост № 8/23.05.2000 г., при съседи на помещенията: изток – стълбищна клетка, юг – улица, запад – вход за библиотеката, север – аптека;

- две помещения: детска и женска консултация, ½ ид. ч. от чакалня, ½ ид. от коридор и ½ ид. ч. от санитарен възел, с площ 43.75 кв.м., находящи се на втория етаж в масивна двуетажна сграда с избен етаж, построена в УПИ ІV – здравен дом, в кв. 49 по плана на с. Паталеница, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/23.05.2000 г., при съседи на помещенията: север – стоматологичен кабинет, изток – УПИ ІІІ-533, юг – улица, запад – библиотека.

С предназначение на описаните по-горе помещения – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 109,00 лв. /сто и девет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 75,58 кв. м. /седемдесет и пет цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра/, а именно: лекарски кабинет с площ 16.80 кв.м., две манипулационни с площ съответно от 11.48 кв.м. и 10.80 кв.м., женска консултация с площ 8.58 кв.м., детска консултация с площ 9.09 кв.м., антре с площ 6.03 кв.м., ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 3.80 кв.м., ½ ид. ч. от чакалня с площ 19.20 кв.м., ½ ид. ч. от входно антре с площ 2.60 кв.м., находящи се в масивна едноетажна сграда с изба – Здравен дом, построена в УПИ І – Здравен дом, в кв. 25 по плана на с. Говедаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/12.05.2000 г., при съседи на помещенията: север –двор, улица, изток – двор, УПИ ІІ-229, юг – стоматологичен кабинет, УПИ VІІІ-общ. строителство, запад – двор, улица, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 91,00 лв. /деветдесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна полумасивна сграда, построена през 1962 г., с площ 100.00 кв.м. /сто квадратни метра/, построена в УПИ ІХ – кметство, в кв. 26 по плана на с. Говедаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 23/10.04.2003 г., вписан в дв. вх. рег. № 1626/22.04.2003 г., акт № 110, том ІІІ при Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с предназначение – за търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 180,00 лв. /сто и осемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 38,90 кв. м. /тридесет и осем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 16,40 кв. м., стерилизационна с площ 4,10 кв.м., 1/2 ид.ч. от чакалня с площ 30,60 кв. м. и 1/2 ид. ч. от санитарен възел с площ 6,20 кв. м., находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ІІ – общ. център, в кв. 57 по плана на с. Алеко Константиново, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/10.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 71,00 лв. /седемдесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

5. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 12.46 кв.м. /дванадесет цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра/, находящо се на третия етаж в триетажна полумасивна сграда, построена в УПИ ІХ – кметство, поща, здравна служба в кв. 37 по плана на с. Хаджиево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 22/17.01.2001 г., с предназначение – за офис на медия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.