projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост и части от имот – публична общинска собственост, местонахождение гр. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост и части от имот – публична общинска собственост, местонахождение гр. Пазарджик.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16 във връзка с чл. 63 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 86/27.04.2016 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост и части от имот – публична общинска собственост, а именно:

1. Имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.10.330 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ на имота : 26 069 кв.м. (двадесет и шест хиляди и шестдесет и девет кв. м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана с начин на трайно ползване – Спортно игрище. В имота има направени следните подобрения: два броя игрища с размери 96/62 метра, както и ограда от метални колове и мрежа с дължина 244.40 лм. по цялата източна страна на имота и част от южната. За имота е отреден УПИ ІІ – Спортен терен в кв. 16 по плана на гр. Пазарджик, при граници и съседи: поз. имоти – 55155.10.101, 55155.506.1, 55155.10.329, 55155.11.60, 55155.10.244 и 55155.10.102. Местонахождението на имота е гр. Пазарджик, местност “Татар екин” и е актуван с Акт за публична общинска собственост № 727/04.04.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 2902/06.04.2016 г., вх. рег. № 2908, Акт № 144, том 9 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение и начин на трайно ползване: Спортно игрище.

2. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ – две съблекални с баня и санитарен възел в сградата на стадион „Георги Бенковски”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 271/16.02.2000г., вписан в дв. Вх. Рег. № 2342/20.04.2005 г., Акт № 205, том ІІІ в Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Предназначение на имотите – за спортно - състезателна и тренировъчна дейност.

Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване при начална месечна наемна цена – 30.00 лв. /тридесет лева/ без ДДС, за срок – 10 години.

Търгът да се проведе на 16.06.2016 г. в 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, зала „ Архитектурен съвет”.

        До участие в търга да се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 16.05.2016 г. до 15.06.2016 г. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ” ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик .

Депозитната вноска в размер на 36.00 лв. се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 14.06.2016 год.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 14.06.2016 год. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга да се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 15.06.2016 г.

За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. (034) 44 19 40.