projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот Х - общ. в кв. 28 по плана на с. Звъничево, община Пазарджик, състоящ се от 578 кв.м.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот Х - общ. в кв. 28 по плана на с. Звъничево, община Пазарджик, състоящ се от 578 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 133/27.06.2012 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот Х - общ. в кв. 28 по плана на с. Звъничево, община Пазарджик, състоящ се от 578 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 2829/04.06.2012 год., начална тръжна цена – 4 624 лева.

Търгът ще се проведе на 21.06.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – “Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 20.05.2016 г. до 20.06.2016 г. на място, след заявка в кметство Звъничево.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 20.06.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 17.06.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 20.06.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, 608; тел. (034) 402-286; 402-357; 402-296.