projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Хаджиево, с. Алеко Константиново и с. Мало Конаре, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Хаджиево, с. Алеко Константиново и с. Мало Конаре, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 94/27.04.2016 год., взето с Протокол № 5 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Хаджиево, с. Алеко Константиново и с. Мало Конаре, община Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 28.06.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 25.05.2016 г. до 27.06.2016 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или съответното кметство на чиято територия се намира имотът

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 27.06.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 24.06.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 27.06.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 28.06.2016 г. от 11.30 часа

 

        

              гр. Пазарджик

         1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1168 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Ягода», с площ 205 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1169, 55155.502.9599, 55155.502.1167, 55155.502.1819, актуван с акт за частна общинска собственост № 3036/25.01.2013 г., с начална тръжна цена 12 300 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 882.70 лева).

         2. Поземлен имот с идентификатор 55155.14.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, местност «Ахмедов гьол», с площ 297 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, при съседи: имоти с идентификатори 55155.14.76, 55155.14.72, 55155.14.69, 55155.14.70, актуван с акт за частна общинска собственост № 4440/15.12.2015 г., с начална тръжна цена 178 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 51.72 лева).


с. Хаджиево

         1. Урегулиран поземлен имот VI-общ. в кв. 8 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 600 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 51/17.09.2001 г., с начална тръжна цена 3 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 504.80 лева).

         2. Урегулиран поземлен имот VII-общ. в кв. 8 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 600 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 52/17.09.2001 г., с начална тръжна цена 3 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 504.80 лева).

         3. Урегулиран поземлен имот IX-общ. в кв. 8 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 600 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 54/17.09.2001 г., с начална тръжна цена 3 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 504.80 лева).

         4. Урегулиран поземлен имот X-общ. в кв. 8 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 580 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 55/17.09.2001 г., с начална тръжна цена 2 900 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 454.60 лева).

         5. Урегулиран поземлен имот XI-общ. в кв. 8 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 580 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 56/17.09.2001 г., с начална тръжна цена 2 900 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 454.60 лева).

         6. Урегулиран поземлен имот XII-общ. в кв. 8 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 580 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 57/17.09.2001 г., с начална тръжна цена 2 900 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 454.60 лева).

         7. Урегулиран поземлен имот XIV-общ. в кв. 8 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 580 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 59/17.09.2001 г., с начална тръжна цена 2 900 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 454.60 лева).

 

с. Алеко Константиново

         1. Урегулиран поземлен имот I - общ. в кв. 53 по плана на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, с площ 484 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4507/29.03.2016 г., с начална тръжна цена 3 146 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 010.70 лева).

         2. Урегулиран поземлен имот II - общ. в кв. 53 по плана на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, с площ 778 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4506/29.03.2016 г., с начална тръжна цена 5 057 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 839.50 лева).

         3. Урегулиран поземлен имот XIV - общ. в кв. 53 по плана на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, с площ 508 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4505/29.03.2016 г., с начална тръжна цена 3 302 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 160.00 лева).

         4. Урегулиран поземлен имот XV - общ. в кв. 53 по плана на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, с площ 516 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4504/28.03.2016 г., с начална тръжна цена 3 354 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 209.80 лева).

         5. Урегулиран поземлен имот XVI - общ. в кв. 53 по плана на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, с площ 470 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4503/28.03.2016 г., с начална тръжна цена 3 055 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 923.60 лева).

 

с. Мало Конаре

         1. Урегулиран поземлен имот VIII - общ. в кв. 198 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 565 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2114/12.07.2010 г., с начална тръжна цена 2 825 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 538.80 лева).