projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение „Изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни кладенци - ТК-3 и ТК-4 от ПС "Мокрище" за водоснабдяване на гр. Пазарджик”

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение „Изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни кладенци - ТК-3 и ТК-4 от ПС "Мокрище" за водоснабдяване на гр. Пазарджик”

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни кладенци - ТК-3 и ТК-4 от ПС "Мокрище" за водоснабдяване на гр. Пазарджик”

 

 

 

Местонахождение: ПИ № 021002, землище на с. Мокрище, с ЕКАТТЕ 48876 община Пазарджик.

 

Възложител: "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик, ул. "Втори Януари" №6

 

 

 

        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /26.05.2016г. - 08.06.2016г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ