projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение „Изпълнение на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение „Изпълнение на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Изпълнение на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”

 

 

 

Местонахождение: в имот 000698 в землището на с. Овчеполци, с ЕКАТТЕ 53285 община Пазарджик.

 

Възложител: "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик, ул. "Втори Януари" №6

 

 

 

        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /26.05.2016г. - 08.06.2016г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ