projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

Решение № 91 от 27.04.2016 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 035049, местн. „Азмака”, земл. Ивайло

Решение № 92 от 27.04.2016 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 001045, местн. „Къшлата”, земл. Юнаците

Решение № 93 от 27.04.2016 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за част от п.и. 099003 и п.и. 099062, местн. „Възстановими граници”, земл. Дебращица

Заповед № 48 / 22.04.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-006,За пречиствателни съоръжения, местн. „Възсан. Граници” земл. Величково

Заповед № 52 / 03.05.2016 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ V-681 и улиця в кв. 75 по плана на с. Црънча

Заповед № 59 / 16.05.2016 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п. и. 000216, местност „Сай кория” в землището на с. Ивайло

Заповед № 60 / 16.05.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от УПИ І- Жилищно строителство и трафопост в кв. 149 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 61 / 16.05.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-Църква, УПИ ХХІІ-Трафопост в кв. 148 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 62 / 16.05.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1311 в кв. 412 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 64 / 19.05.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за ХІ-234 в кв. 157 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 65 / 20.05.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Търговия и услуги в кв. 30 по плана на с. Гелеменово