projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обява относно продажба на стъклен и метален амбалаж в складовете на детските заведения на територията на Община Пазарджик , ДЦДУ - гр. Пазарджик , ДСП - гр. Пазарджик, ДСП - с. Черногорово, ДСП - с. Огняново, ДСП - с. Црънча.

PostHeaderIconОбява относно продажба на стъклен и метален амбалаж в складовете на детските заведения на територията на Община Пазарджик , ДЦДУ - гр. Пазарджик , ДСП - гр. Пазарджик, ДСП - с. Черногорово, ДСП - с. Огняново, ДСП - с. Црънча.

There are no translations available.

         На основание чл.46, ал.1, т.1 във връзка с ал.4 от Наредба за реда за   придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и на кметовете на кметства

О Б Я В Я В А

Продажба на стъклен и метален амбалаж в складовете на детските заведения на територията на Община Пазарджик , ДЦДУ - гр. Пазарджик , ДСП - гр. Пазарджик, ДСП - с. Черногорово, ДСП - с. Огняново, ДСП - с. Црънча. Списък на обявеният за продажба амбалаж, местонахождението и единичната цена е поставен на входа на административната сграда на Общината.

Заплащането на амбалажа от детските градини в гр.Пазарджик да се извършва по банков път по сметките на детските заведения; стойността на амбалажа от ДЦДУ и ДСП да се внася па сметката на БМ ОСДУ, а

стойността на амбалажа на детските заведения по селата да се внася в сметката на община Пазарджик BG86UBBS80028432441510 ,код 44 40 00 банка ОББ АД гр.Пазарджик.

Продажбата се извършва от материално-отговорните лица всеки работен ден от 9.00 до 14.00 часа до изчерпване на свободните количества, считано от 14.06.2016 год. до 25.11.2016 год. и се извършва по реда наявилите се купувачи.