projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно изготвен проект за изменение на на ПУП - ПЗ и РУП за УПИ XIII-644 / ПИ с идентификатор 55155.501.644 / в кв.199 по плана на гр.Пазарджик с обхват УПИ XIII-644 , УПИ XIV-643 , УПИ XII-645.

PostHeaderIconОбявление относно изготвен проект за изменение на на ПУП - ПЗ и РУП за УПИ XIII-644 / ПИ с идентификатор 55155.501.644 / в кв.199 по плана на гр.Пазарджик с обхват УПИ XIII-644 , УПИ XIV-643 , УПИ XII-645.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

       ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, Дирекция "Архитектура и териториално устройство", на основание чл.128 и чл. 131 от ЗУТ, обявява на заинтересованите собственици, че е изготвен проект за изменение на на ПУП - ПЗ и РУП за УПИ XIII-644 / ПИ с идентификатор 55155.501.644 / в кв.199 по плана на гр.Пазарджик с обхват УПИ XIII-644 , УПИ XIV-643 , УПИ XII-645.

     С плана за застрояване се предвижда да се запази начина и характера на застрояване с височина до 12м./ 4ет./, при зона „ Ц”с показатели П заст.80% , П озел. 20% и Кинт. 3.

     Във връзка със съществуващата двуетажна жилищна сграда в УПИ XII-645 на намалени сервитути е изготвен Работен Устройствен План за конкретизиране на застройката във височина с точни мерки и коти ,съгласно означенията на проекта.

     На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок считано от датата на съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, до Експертния съвет по устройство на територията при Община Пазарджик.