З А П О В Е Д
 
1356
 
гр. Пазарджик, 06.06.2016 г.
 
 
По сега действащия план на с. Ивайло между квартали 40 и 41 е предвидена улица с о.т.о.т. 142-143, която на място не е реализирана, което налага отчуждаването на част от поземлен имот с пл. № 592, попадаща в същата.
С отварянето на улицата ще бъде задоволена общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена. Изпълнена е процедурата на глава трета от Закона за общинската собственост като са спазени съответните срокове.
Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС
 
 
О Т Ч У Ж Д А В А М :
 
 
Част от поземлен имот с пл. № 592, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 142-143 между квартали 40 и 41 по плана на село Ивайло, с площ на отчуждаваната част 353 кв.м., съгласно влязъл в сила подробен устройствен план при съседи: улица с о.т. 141-142; улица с о.т. 142-143; частта от ПИ № 593, предвидена за отчуждаване и останалата част от ПИ № 592, не попадаща в улицата.
            Собственици : Наследниците на Никола Благов Ихтимански, а именно:
 
1. Наследници от починал син Петко Николов Ихтимански, а именно:
1.1. Величка Иванова Ихтиманска – ЕГН **********, съпруга.
1.2. Петя Петкова Ихтиманска – ЕГН **********, дъщеря.
1.3. Николай Петков Ихтимански – ЕГН **********, син.
2. Атанас Николов Ихтимански – ЕГН **********, син.
 
            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 4 900 лв. /четири хиляди и деветстотин лева/, което се разпределя, както следва:
 
        1.За частта на наследниците на Петко Николов Ихтимански, а именно:
1.1. Величка Иванова Ихтиманска обезщетение в размер на 816.67 лв. /осемстотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки/.
1.2. Петя Петкова Ихтиманска обезщетение в размер на 816.67 лв. /осемстотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки/.
 
1.3. Николай Петков Ихтимански обезщетение в размер на 816.66 лв. /осемстотин и шестнадесет лева и шестдесет и шест стотинки/.
2. За частта на Атанас Николов Ихтимански обезщетение в размер на 2 450 лв. /две хиляди четиристотин и петдесет лева/.
 
Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 11.07.2016 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Величка Иванова Ихтиманска, Петя Петкова Ихтиманска, Николай Петков Ихтимански и Атанас Николов Ихтимански.
            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.
           
 
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик