There are no translations available.

З А П О В Е Д
 
1357
 
гр. Пазарджик, 06.06.2016 г.
 
 
По сега действащия план на с. Ивайло между квартали 40 и 41 е предвидена улица с о.т.о.т. 142-143, която на място не е реализирана, което налага отчуждаването на част от поземлен имот с пл. № 593, попадаща в същата.
С отварянето на улицата ще бъде задоволена общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена. Изпълнена е процедурата на глава трета от Закона за общинската собственост като са спазени съответните срокове.
Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС
 
 
О Т Ч У Ж Д А В А М :
 
 
Част от поземлен имот с пл. № 593, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 142-143 между квартали 40 и 41 по плана на село Ивайло, с площ на отчуждаваната част 42 кв.м., съгласно влязъл в сила подробен устройствен план при съседи: улица с о.т. 142-143; частта от ПИ № 592, предвидена за отчуждаване и останалата част от ПИ № 593, не попадаща в улицата.
            Собственици : Наследниците на Линка Благова Тонева и наследниците на Филип Стойков Тонев, а именно:
 
1. Росица Филипова Тонева – ЕГН **********, дъщеря.
2. Стойко Филипов Тонев – ЕГН **********, син.
 
            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 600 лв. /шестстотин лева/, което се разпределя, както следва:
 
1. За частта на Росица Филипова Тонева обезщетение в размер на 300 лв. /триста лева/.
2. За частта на Стойко Филипов Тонев обезщетение в размер на 300 лв. /триста лева/.
 
Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 11.07.2016 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Росица Филипова Тонева и Стойко Филипов Тонев.
            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.
           
 
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик