There are no translations available.

З А П О В Е Д
 
1358
 
гр. Пазарджик, 06.06.2016 г.
 
 
По сега действащия план на с. Ивайло в квартал 60 е предвидена улица с о.т.о.т. 241а-244а; 243-244а-131а и 131а-203а, която на място не е реализирана, което налага отчуждаването на част от поземлен имот с пл. № 685, попадаща в същата.
С отварянето на улицата ще бъде задоволена общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена. Изпълнена е процедурата на глава трета от Закона за общинската собственост като са спазени съответните срокове.
Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС
 
 
О Т Ч У Ж Д А В А М :
 
 
Част от поземлен имот с пл. № 685, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 241а-244а; 243-244а-131а и 131а-203а в квартал 60 по плана на село Ивайло, с площ на отчуждаваната част 1 501 кв.м., съгласно влязъл в сила подробен устройствен план при съседи: улица с о.т.о.т. 243-244а; 241а-244а и 131а-203а; край на регулацията и останалата част от ПИ № 685, не попадаща в улицата.
            Собственици : Наследниците на Иван Василев Пенев, а именно:
 
1. Йордан Иванов Пенев – ЕГН **********, син.
2. Васил Иванов Пенев – ЕГН **********, син.
3. Грозденка Иванова Манолева – ЕГН **********, дъщеря.
 
            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 20 900 лв. /двадесет хиляди и деветстотин лева/, което се разпределя, както следва:
 
1. За частта на Йордан Иванов Пенев обезщетение в размер на 6966,67 лв. /шест хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/.
2. За частта на Васил Иванов Пенев обезщетение в размер на 6966,67 лв. /шест хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/.
3. За частта на Грозденка Иванова Манолева обезщетение в размер на       6966,66 лв. /шест хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки/.
Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 11.07.2016 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Йордан Иванов Пенев, Васил Иванов Пенев и Грозденка Иванова Манолева.
            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.
 
 
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик