There are no translations available.

З А П О В Е Д
 
1359
 
гр. Пазарджик, 06.06.2016 г.
 
 
По сега действащия план на с. Добровница в квартал 26 е предвидена улица с о.т.о.т. 43а-43б, която на място не е реализирана, което налага отчуждаването на част от поземлен имот с пл. № 183, попадаща в същата.
С отварянето на улицата ще бъде задоволена общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена. Изпълнена е процедурата на глава трета от Закона за общинската собственост като са спазени съответните срокове.
Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС
 
 
О Т Ч У Ж Д А В А М :
 
 
Част от поземлен имот с пл. № 183, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 43а-43б в квартал 26 по плана на село Добровница, с площ на отчуждаваната част 168 кв.м., която се състои от северна част в размер на 21,5 кв.м. и южна част от 146,5 кв.м., съгласно влязъл в сила подробен устройствен план. Съседи на северната част са: ПИ № 184; частта от имот с пл. № 184, подлежаща на отчуждаване и останалата част от ПИ № 183, не попадаща в улицата. Съседи на южната част са: частта от имот с пл. № 184, подлежаща на отчуждаване; ПИ № 184; улица с о.т. 43-43б-44 и останалата част от ПИ № 183, не попадаща в улицата.
 
            Собственици: Васил Стоянов Газиев; Стоян Василев Стоянов и наследниците на Георги Стоянов Газиев, а именно:
 
1. Златка Ангелова Газиева – ЕГН **********, съпруга.
2. Еленка Георгиева Милчева – ЕГН **********, дъщеря.
3. Стоянка Георгиева Газиева – ЕГН **********, дъщеря.
4. Веселка Георгиева Газиева – ЕГН **********, дъщеря.
 
            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 1 650 лв. /хиляда шестстотин и петдесет лева/, което се разпределя, както следва:
 
        1. За частта на Васил Стоянов Газиев обезщетение в размер на 550 лв. /петстотин и петдесет лева/.
        2. За частта на Стоян Василев Стоянов обезщетение в размер на 550 лв. /петстотин и петдесет лева/.
        3. За частта на наследниците на Георги Стоянов Газиев, а именно:
3.1. Златка Ангелова Газиева обезщетение в размер на 137,50 лв. /сто тридесет и седем лева и петдесет стотинки/.
3.2. Еленка Георгиева Милчева обезщетение в размер на 137,50 лв. /сто тридесет и седем лева и петдесет стотинки/.
3.3. Стоянка Георгиева Газиева обезщетение в размер на 137,50 лв. /сто тридесет и седем лева и петдесет стотинки/.
3.4. Веселка Георгиева Газиева обезщетение в размер на 137,50 лв. /сто тридесет и седем лева и петдесет стотинки/.
 
Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 11.07.2016 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Васил Стоянов Газиев; Стоян Василев Стоянов; Златка Ангелова Газиева; Еленка Георгиева Милчева; Стоянка Георгиева Газиева; Веселка Георгиева Газиева.
            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.
           
 
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик