З А П О В Е Д
 
№ 1355
 
гр. Пазарджик, 06.06.2016 г.
 
 
По сега действащия план на с. Добровница в квартал 26 е предвидена улица с о.т.о.т. 43а-43б, която на място не е реализирана, което налага отчуждаването на част от поземлен имот с пл. № 184, попадаща в същата.
С отварянето на улицата ще бъде задоволена общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена. Изпълнена е процедурата на глава трета от Закона за общинската собственост като са спазени съответните срокове.
Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС
 
 
О Т Ч У Ж Д А В А М :
 
 
Част от поземлен имот с пл. № 184, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 43а-43б в квартал 26 по плана на село Добровница, с площ на отчуждаваната част 51,4 кв.м., съгласно влязъл в сила подробен устройствен план при съседи: частите от имот с пл. № 183, подлежащи на отчуждаване и останалите части от ПИ № 184, не попадащи в улицата.
 
            Собственици: Петруна Радкова Сарова и Александър Темелков Саров.
 
            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/, което се разпределя, както следва:
 
        1. За частта на Петруна Радкова Сарова обезщетение в размер на 255 лв. /двеста петдесет и пет лева/.
        2. За частта на Александър Темелков Саров обезщетение в размер на 255 лв. /двеста петдесет и пет лева/.
 
Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 11.07.2016 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.
 
 
Препис от настоящата заповед да се връчи на Петруна Радкова Сарова и Александър Темелков Саров.
 
            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.
           
 
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик