projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ пет помещения с обща площ 74,00 кв. м., построена в УПИ ХХ – за услуги, в кв. 26 по плана на с. Огняново.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ пет помещения с обща площ 74,00 кв. м., построена в УПИ ХХ – за услуги, в кв. 26 по плана на с. Огняново.

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ пет помещения с обща площ 74,00 кв. м. /седемдесет и четири квадратни метра/, находящи се на първия етаж вдясно от стълбите в масивна двуетажна сграда с изба – здравен дом, построена в УПИ ХХ – за услуги, в кв. 26 по плана на с. Огняново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1038/28.08.2008 г., вписан в дв.вх.рег. № 7008/05.09.2008 г., том V, № 21, при съседи на помещенията: север – двор, УПИ ІІІ-297, изток – стълбище, чакалня, юг – двор и улица, запад – двор, УПИ ХІХ-680, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 178,00 лв. /сто седемдесет и осем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 18.07.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.06.2016 г. до 15.07.2016 г. на място след заявка в Кметство Огняново.

Депозитната вноска в размер на 213,60 лв. /двеста и тринадесет лева и шестдесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 15.07.2016 г. в касата на Кметство Огняново.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 14.07.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.07 .2016 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357