projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот № 110014 по КВС на землище с. Огняново, местност „ДОЛНА АДА”, площ 17.587 дка, начин на трайно ползване – затревена нива,.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот № 110014 по КВС на землище с. Огняново, местност „ДОЛНА АДА”, площ 17.587 дка, начин на трайно ползване – затревена нива,.

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал. 2, т. 1, пр.2, чл.101, ал. 5, чл. 63 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот № 110014 по КВС на землище с. Огняново, местност „ДОЛНА АДА”, площ 17.587 дка, начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята-девета, актуван с акт за частна общинска собственост № 3648/26.05.2014 год., вписан във вх. рег. 4783/03.06.2014 год., Акт № 15, том 18, дв. вх. рег. № 4779, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, на начална годишна наемна цена – 61.55 лв. (шестдесет и един лева и петдесет и пет стотинки).

Търгът ще се проведе на 22.07.2016 г. от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – Заседателна зала.                

Оглед на имота може да се извърши всеки ден от 22.06.2016 г. до 21.07.2016 год.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство на несъстоятелност, не са в производство на ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Депозитна вноска в размер на една начална годишна наемна цена на имота се внася до 16.30 часа на 21.07.2016 г. в касата на Кметство Огняново.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 20.07.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за поземлен имот е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 21.07.2016 г.

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242