projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Обява за събиране на оферти „Осигуряване на външни експерти - оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.””

PostHeaderIcon„Осигуряване на външни експерти - оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.””

Наименование

Дата на публикуване / Неприложимо

Информация за обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, заедно с приложенията към същата

30.06.2016

Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП

Писмени разяснения

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

18.07.2016

Договор, включително приложенията към него

02.08.2016

Допълнително споразумение към договор

Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП