projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Хаджиево, с. Синитово, с. Добровница, с. Говедаре и с. Братаница, общ. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Хаджиево, с. Синитово, с. Добровница, с. Говедаре и с. Братаница, общ. Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 117/31.05.2016 год., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

         За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Хаджиево, с. Синитово, с. Добровница, с. Говедаре и с. Братаница, общ. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 05.08.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 04.07.2016 г. до 04.08.2016 г. на място, след заявка в съответното кметство, на чиято територия се намира обекта.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 04.08.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 03.08.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 04.08.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 05.08.2016 г. от 11.30 часа

с. Хаджиево

         1. Урегулиран поземлен имот XI – 446, фурна в кв. 50 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 1 152 кв.м, ведно с едноетажна масивна сграда (фурна), построен през 1962 г. с площ 235 кв.м., едноетажна масивна сграда, построен през 1970 г. с площ 130 кв.м., едноетажна масивна сграда, построен през 1975 г. с площ 99 кв.м., навес без оградни стени, построен през 1975 г. с площ 54 кв.м., едноетажна масивна сграда, построен през 1975 г. с площ 123 кв.м., паянтова сграда, построен през 1975 г. с площ 35 кв.м., едноетажна масивна сграда, построен през 1975 г., с площ 12 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 4515/12.04.2016 г., с начална тръжна цена 14 285 лева (в т.ч. земя – 3 917 лева и сгради – 10 368 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 14 179.80 лева).

         2. Урегулиран поземлен имот XI - 366 в кв. 44 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 990 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 31/03.05.2001 г., с начална тръжна цена 4 950 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 482.90 лева).

         3. Урегулиран поземлен имот XII - 366 в кв. 44 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 1 150 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 30/03.05.2001 г., с начална тръжна цена 5 750 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 884.20 лева).

         4. Урегулиран поземлен имот III - 282 в кв. 45 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 660 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1/06.10.1998 г., с начална тръжна цена 3 300 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 655.30 лева).

         5. Урегулиран поземлен имот XX – 354 в кв. 45 по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ 790 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 18/26.06.2000 г., с начална тръжна цена 3 950 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 981.30 лева).

        

с. Синитово

         1. Урегулиран поземлен имот II - общ. в кв. 73 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, с площ 539 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4510/07.04.2016 г., поправен с акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 4532/09.05.2016 г., с начална тръжна цена 3 234 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 218 лева).

         2. Урегулиран поземлен имот III - общ. в кв. 73 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, с площ 1 135 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4511/08.04.2016 г., с начална тръжна цена 6 810 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 670.60 лева).

        

с. Добровница

         1. Урегулиран поземлен имот XIV - общ. в кв. 19 по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик, с площ 829 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4518/14.04.2016 г., с начална тръжна цена 5 803 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 411.40 лева).

        

с. Говедаре

         1. Урегулиран поземлен имот II търговия и услуги в кв. 24А по плана на с. Говедаре, общ. Пазарджик, с площ 235 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4528/25.04.2016 г., с начална тръжна цена 1 645 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 967.00 лева).

 

с. Братаница

         1. Урегулиран поземлен имот XXVI общ. в кв. 76 по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик, с площ 463 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4498/17.03.2016 г., с начална тръжна цена 2 315 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 080.50 лева).