projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Протокол от проведен конкурс за 1 /една/ щатна бройка на длъжност началник отдел на отдел “Кадастър, регулация и вертикално планиране” към дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик.

PostHeaderIconПротокол от проведен конкурс за 1 /една/ щатна бройка на длъжност началник отдел на отдел “Кадастър, регулация и вертикално планиране” към дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик.

Протокол от проведен конкурс

       

 

           Днес, 05.07.2016 г. в гр.Пазарджик, в административната сграда на Община Пазарджик от 10.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 1108/ 16.05.2016 г. за провеждане на конкурсната процедура за 1 /една/ щатна бройка на длъжност началник отдел на отдел “Кадастър, регулация и вертикално планиране” към дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик.

       

На заседанието присъстваха:

 

        Председател – Кръстьо Танков;

   и членове : 1. Пламенка Виячева;

                               2. Надя Копанова;

                          

         Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Попълване на Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Окончателно класиране на кандидатите.

    

     *По т. 1 : Попълване на формуляр - Приложение № 6 от НПКДС

    

     *По т.2 : След оценката на теста, лично представяне на проведеното интервю, Комисията класира кандидатите в следния ред:

 

1. Вергиния Василева Иванова-Вълкова

2. Койна Неделева Кривошиева-Василева

 

 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Приложения: 1. Формуляр по приложение № 6 от НПКДСл.

                    2. Всички документи на класираните кандидати.

    

 

     КОМИСИЯ :  

        

                     Председател - Кръстьо Танков - ........................

            и членове : 1. Пламенка Виячева - ....................

                                        2. Надя Копанова - .........................