projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно разреение за изработване на ПУП

PostHeaderIconОбявление относно разреение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

                 Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

         Заповед № 101 / 05.10.2011 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и РУП за УПИ VІ-общ. / 55155.502.678/ и УПИ Х-За търговия и услуги /55155.502.679/ и УПИ ІІІ-за търговия и услуги и ХІ-търтовия и услуги /п.и. 55155.502.680/ в кв. 221 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 198/ 05.10.2011 г. за изработване на изменение наПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-Производство, търговия и услуги, кв. 5 /п.и. 55155.20.124/, местн. Якуба” в землището на гр. Пазарджик

         Заповед № 199 / 05.10.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 002059, 002060, 002061, местност „Могилата” в землището на с. Черногорово

       Заповед № 203 / 06.10.2011г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 006004, местност „Стърчи крак” в землището на с. Црънча

       Заповед № 206 /07.10.2011 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ VІІ-7583 /п.и. 55155.502.1318/, УПИ VІІІ-7584 /п.и. 55155.502.1320/ и УПИ ІХ-7585 /п.и. 55155.502.1321/ в кв. 420 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 207 / 07.10.2011 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV-067015,Шоурум за продажба на автомобили в местност „През Ирима” в землището на с. Сарая

     Заповед № 208/ 10.10.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от п.и. 129035 /проектен имот 129064/, местност „Комсалски кладенец” в землището на с. Мало Конаре

        Заповед № 197 / 05.10.2011 г. за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на на водопровод от края на регулацията на с. Звъничево до п.и. 047057, местн. „Черни могили” в земл. на с. Звъничево

       Заповед № 211/ 19.10.2011 г. за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на ел. провод от стълб № 36 до п.и. 074029, местн. „Вукева могила” в земл. Юнаците

       Заповед № 213/ 19.10.2011 г. за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на водопровод и ел. провод до п.и. 005018, местност „Под селото” в землището на с. Говедаре

         На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ:

ВрИД Кмет на Община Пазарджик

Оправомощен с рещ. 155/08.09.2011 г.

Взето с Протокол № 11 на ОбС - Пазарджик