projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 44/25.02.2016 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик, променено с Решение № 116/31.05.2016 год., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 10.08.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 07.08.2016 г. до 09.08.2016 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 09.08.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 08.08.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 09.08.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242                

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 10.08.2016 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1890 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Петрохан»  №20, с площ 272 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.9667, 55155.502.1898, 55155.502.1891, 55155.502.9565, актуван с акт за частна общинска собственост № 4453/22.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 13 600 лева на 8 160 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 297.60 лева);

          2. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1891 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Петрохан» №28, с площ 438 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.1898, 55155.502.1897, 55155.502.1892, 55155.502.9666, 55155.502.9565, 55155.502.1890, актуван с акт за частна общинска собственост № 4454/22.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 21 900 лева на 13 140 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 920.40 лева);

          3. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1892 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Петрохан» №30, с площ 395 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.1897, 55155.502.1896, 55155.502.1893, 55155.502.9666, 55155.502.1891, 55155.502.1898, актуван с акт за частна общинска собственост № 4455/22.01.2016 г, като намалява началната тръжна цена от 19 750 лева на 11 850 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 241 лева);

          4. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1893 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Петрохан» №32, с площ 394 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.1896, 55155.502.1895, 55155.502.1894, 55155.502.9666, 55155.502.1892, 55155.502.1897, актуван с акт за частна общинска собственост № 4456/26.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 19 700 лева на 11 820 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 225.20 лева);

          5. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1894 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Мургаш» №19, с площ 395 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.1895, 55155.502.664, 55155.502.9666, 55155.502.1893, 55155.502.1896, актуван с акт за частна общинска собственост № 4457/26.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 19 750 лева на 11 850 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 241 лева);

          6. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1895 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Мургаш» №17, с площ 396 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.664, 55155.502.1894, 55155.502.1893, 55155.502.1896, 55155.502.9667, актуван с акт за частна общинска собственост № 4458/26.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 19 800 лева на 11 880 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 256.80 лева);

          7. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1896 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Петрохан» №26, с площ 396 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.1895, 55155.502.1894, 55155.502.1893, 55155.502.1892, 55155.502.1897, 55155.502.9667, актуван с акт за частна общинска собственост № 4459/26.01.2016г., като намалява началната тръжна цена от 19 800 лева на 11 880 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 256.80 лева);

          8. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1897 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Петрохан» №24, с площ 398 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.9667, 55155.502.1896, 55155.502.1893, 55155.502.1892, 55155.502.1891, 55155.502.1898, актуван с акт за частна общинска собственост № 4460/26.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 19 900 лева на 11 940 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 288.40 лева);

          9. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1898 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Петрохан» №22, с площ 325 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.9667, 55155.502.1897, 55155.502.1892, 55155.502.1891, 55155.502.1890, актуван с акт за частна общинска собственост № 4461/26.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 16 250 лева на 9 750 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 135 лева);

          10. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1899 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Петрохан» №38, с площ 299 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.9666, 55155.502.1905, 55155.502.1900, 55155.502.9565, актуван с акт за частна общинска собственост № 4462/27.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 14 950 лева на 8 970 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 724.20 лева);

          11. Поземлен имот с идентификатор № 55155.502.1900 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Родопи» №11, с площ 409 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.1899, 55155.502.1905, 55155.502.1901, 55155.502.9566, 55155.502.9565, актуван с акт за частна общинска собственост № 4463/27.01.2016г., като намалява началната тръжна цена от 20 450 лева на 12 270 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 462.20 лева);

          12. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1901 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Родопи» №9, с площ 474 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.1905, 55155.502.1904, 55155.502.1902, 55155.502.9566, 55155.502.1900, актуван с акт за частна общинска собственост № 4464/27.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 23 700 лева на 14 220 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 489.20 лева);

          13. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1902 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Родопи» №7, с площ 414 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.1903, 55155.502.664, 55155.502.9566, 55155.502.1901, 55155.502.1904, актуван с акт за частна общинска собственост № 4465/27.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 20 700 лева на 12 420 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 541.20 лева);

          14. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1903 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Мургаш» №21, с площ 331 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.664, 55155.502.1902, 55155.502.1904, 55155.502.9666, актуван с акт за частна общинска собственост № 4466/27.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 16 550 лева на 9 930 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 229.80 лева);

          15. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1904 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Петрохан» №34, с площ 332 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.1903, 55155.502.1902, 55155.502.1901, 55155.502.1905, 55155.502.9666, актуван с акт за частна общинска собственост № 4467/27.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 16 600 лева на 9 960 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 245.60 лева);

          16. Поземлен имот с идентификатор №55155.502.1905 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Петрохан» №36, с площ 335 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори №№ 55155.502.9666, 55155.502.1904, 55155.502.1901, 55155.502.1900, 55155.502.1899, актуван с акт за частна общинска собственост № 4468/27.01.2016 г., като намалява началната тръжна цена от 16 750 лева на 10 050 лева по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 293 лева);