projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сглобяема сграда на бетонова основа – павилион, със застроена площ 73.00 кв. м., гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано” № 1

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сглобяема сграда на бетонова основа – павилион, със застроена площ 73.00 кв. м., гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано” № 1

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сглобяема сграда на бетонова основа – павилион, с идентификатор 55155.504.202.3, със застроена площ 73.00 кв. м. /седемдесет и три квадратни метра/, построен в поземлен имот с идентификатор 55155.504.202, съставляващ УПИ І – за училище в кв. 389 „а” по плана на гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано” № 1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 273/07.03.2006 г., вписан в дв. вх. рег. № 1345 от 16.03.2006 г., том І­І, акт № 165 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, при граници на имота: север – вътрешен училищен двор и масивна работилница, изток – учебен корпус откъм ул. „Сан Стефано”, юг – учебен корпус откъм бул. „България”, запад – учебен корпус откъм ул. „Княз Ал. Батенберг”, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки и начална месечна наемна цена 176,00 лв. /сто седемдесет и шест лева/ без ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.07.2016 г. до 08.08.2016 г. на място след заявка в Гимназия „Иван Аксаков” – гр. Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 211,20 лв. /двеста и единадесет лева и двадесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 08.08.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 05.08.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 08.08 .2016 г.

      

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357