projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод, канализация и електропровод до ПИ 55155.12.174-184, м.”Атчаир” по КККР на землище Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод, канализация и електропровод до ПИ 55155.12.174-184, м.”Атчаир” по КККР на землище Пазарджик.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод, канализация и електропровод до ПИ 55155.12.174-184, м.”Атчаир” по КККР на землище Пазарджик.

Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод, разположен в ПИ 55155.12.85 с НТП – за селскост., горски и ведомствен път, продължава по него в посока изток и при достигане на захранваните имоти чупи на север и навлиза в ПИ 55155.12.179 – второстепенна улица, собственост на инвеститора, откъдето захранва новообособените УПИ. Трасе е разположено в близост до западния тротоар на второстепенната улица.

Трасето на канализацията започва от съществуващо трасе на канализация при ПИ 55155.12.126, разполага се успоредно на проектното трасе на водопровода, като се спазват минималните отстояния между тях. В ПИ 55155.12.179 – второстепенна улица, канализацията се разполага в средата на улицата.

Трасето на електропровод НН започва от ТНН, монтирано на границата на ПИ 55155.12.126, пресича ПИ 55155.12.86 – напоителен канал и ПИ 55155.12.85 – за селскост., горски и ведомствен път, разполага се успоредно на северната му граница и след около 40м. чупи на север, навлиза в ПИ 55155.12.179 – второстепенна улица, по западния тротоар за захранване на УПИ и улично осветление.

Дължината на трасето на водопровода е около 175м, на канализацията около 178м и на ел. провода около 150м, попадащо в общинска и частна собственост

Дължината на трасетата попадащи изцяло в общинска собственост са както следва: водопровод 75м, канализация 78м и ел.провод 50м.

Засегнатата със сервитута площ е 0,450 дка общинска собственост.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 43 /07.06.2016 г. на Държавен вестник.