projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ 0001067 м. ”Говедарски път” по КВС на землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ 0001067 м. ”Говедарски път” по КВС на землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ 0001067 м. ”Говедарски път” по КВС на землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

Трасето на водопровода започва от съществуващ уличен водопровод Ф63 ПЕВП, преминаващ през имоти общинска собственост: ПИ 000431 – път IV клас и ПИ 000141 – канал по КВС на землище с. Паталеница до ПИ 001067,местност „ Говедарски път” по КВС на землище с. Паталеница, общ. Пазарджик

Дължината на трасето на водопровода е 111,46м, попадащо изцяло в имоти общинска собственост.

Засегнатата със сервитута площ е 0,138 дка общинска собственост

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 49 /28.06.2016 г. на Държавен вестник.