projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ 048014 м. ”Каратопрак” по КВС на землище с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ 048014 м. ”Каратопрак” по КВС на землище с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ 048014 м. ”Каратопрак” по КВС на землище с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик.

Трасето на електропровода започва от границата на ПИ 000691 – стопански двор / след табло мерене/, преминаващо изцяло през имоти общинска собственост – път ІVклас, означен като ПИ №№ 000181 и 000200, напоителен канал – ПИ №000353 и полски пътища - ПИ №№ 000186 и 000182, по КВС на землище Алеко Константиново достигащо до ПИ №048014, м.”Каратопрак”

Дължината на трасето на електропровода е 1380м, попадащо изцяло в имоти общинска собственост.

Засегнатата със сервитута площ е 2,76 дка общинска собственост

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 47 /21.06.2016 г. на Държавен вестник.