projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Звъничево, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Звъничево, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 137/30.06.2016 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


           За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Звъничево, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 08.09.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

         До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.08.2016 г. до 07.09.2016 г. на място, след заявка в Общинска администрация – Пазарджик или кметство с. Звъничево.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 07.09.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 02.09.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 07.09.2016 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296         

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 08.09.2016 г. от 11.30 часа

 

              гр. Пазарджик

         1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1914 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Веслец», с площ 287 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.9554, 55155.502.1921, 55155.502.9669, 55155.502.9563, актуван с акт за частна общинска собственост № 4535/16.05.2016 г., с начална тръжна цена 11 480 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 035.80 лева).

         2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1915 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Веслец», с площ 206 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.9669, 55155.502.1918, 55155.502.1916, 55155.502.9563, актуван с акт за частна общинска собственост № 4536/16.05.2016 г., с начална тръжна цена 8 240 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 896.80 лева).

         3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1916 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Веслец», с площ 328 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1918, 55155.502.1917, 55155.502.9564, 55155.502.9563, 55155.502.1915, актуван с акт за частна общинска собственост № 4537/16.05.2016 г., с начална тръжна цена 13 120 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 612.30 лева).

         4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1917 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Веслец», с площ 350 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1919, 55155.502.9564, 55155.502.1916, 55155.502.1918, актуван с акт за частна общинска собственост № 4538/16.05.2016 г., с начална тръжна цена 14 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 921.70 лева).

         5. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1918 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Веслец», с площ 481 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1919, 55155.502.1917, 55155.502.1916, 55155.502.1915, 55155.502.9669, актуван с акт за частна общинска собственост № 4539/16.05.2016 г., с начална тръжна цена 19 240 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 763.80 лева).

         6. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1919 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Веслец», с площ 1 068 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за обект комплекс за битови услуги, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.9554, 55155.502.9562, 55155.502.9564, 55155.502.1917, 55155.502.1918, 55155.502.9669, 55155.502.1920, актуван с акт за частна общинска собственост № 4540/16.05.2016 г., поправен с акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 4559/14.06.2016 г., с начална тръжна цена 42 720 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 15 018.20 лева).

         7. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1921 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Веслец», с площ 294 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.9554, 55155.502.9669, 55155.502.1914, актуван с акт за частна общинска собственост № 4542/16.05.2016 г., с начална тръжна цена 11 760 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 134.20 лева).

         8. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1605 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, местност ЯКУБА, с площ 5 165 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.9554, 55155.502.1885, 55155.502.1884, 55155.502.9653, 55155.502.1883, 55155.502.9656, 55155.502.1882, 55155.502.1886, 55155.502.1881, актуван с акт за частна общинска собственост № 4526/21.04.2016 г., с начална тръжна цена 77 475 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 72 630.20 лева).

         9. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1607 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, местност ЯКУБА, с площ 3 154 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.9554, 55155.502.1606, 55155.502.9658, 55155.502.9654, актуван с акт за частна общинска собственост № 4527/21.04.2016 г., с начална тръжна цена 47 310 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 44 351.50 лева).

         10. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1609 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, местност ЯКУБА, с площ 2 779 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1606, 55155.502.9554, 55155.20.92, 55155.502.9563, 55155.502.1608, актуван с акт за частна общинска собственост № 4524/21.04.2016 г., с начална тръжна цена 41 685 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 39 078.30 лева).

        

с. Звъничево

         1. Урегулиран поземлен имот VIII общ. в кв. 57 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с площ 528 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 38/09.03.2004 г., с начална тръжна цена 3 168 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 372.60 лева).

         2. Урегулиран поземлен имот IX общ. в кв. 57 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с площ 560 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 39/09.03.2004 г., с начална тръжна цена 3 360 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 516.40 лева).

         3. Урегулиран поземлен имот II СНС в кв. 47 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с площ 527 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4501/23.03.2016 г., с начална тръжна цена 3 162 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 368.10 лева).

ЗАБЕЛЕЖКА: В имота има построени без строителни документи: масивна жилищна сграда, масивна сграда и масивен гараж.

         4. Урегулиран поземлен имот XXIII 455 в кв. 45 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с площ 680 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4552/13.06.2016 г., с начална тръжна цена 4 080 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 543.90 лева).