projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод започващ от ТП в ПИ №001380 до ПИ №001411 в стопански двор, м. „Градището” по КВС на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод започващ от ТП в ПИ №001380 до ПИ №001411 в стопански двор, м. „Градището” по КВС на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, започващ от ТП в ПИ №001380 до ПИ №001411 в стопански двор, с обща дължина 98м, м. „Градището” по КВС на землище Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Трасето на подземния електропровод започва от ТП в ПИ №001380 до ПИ №001411 в стопански двор, с обща дължина 98м, местност „Градището”, преминава през имоти ПИ №001484 – местен път, до границата на ПИ №001411 в стопански двор, местност „Градището” по КВС на землище Мало Конаре, община Пазарджик, съгласно изчертаните с червено трасета и сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Като площа на сервитутните ивици общо в имоти – общинска собственост е 0,196 дка.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 59 /29.07.2016 г. на Държавен вестник