projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод от нов ЖР стълб до ТП в имот с идентификатор 55155.8.264, м. „Зайкови мандри” по КККР на гр. Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод от нов ЖР стълб до ТП в имот с идентификатор 55155.8.264, м. „Зайкови мандри” по КККР на гр. Пазарджик.

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод от нов ЖР стълб до ТП в имот с идентификатор 55155.8.264, м. „Зайкови мандри” по КККР на гр. Пазарджик.

Трасето започва от нов ЖР стълб до ТП в имот с идентификатор 55155.8.144 с обща дължина 434м, преминаващо през имоти ПИ 55155.8.144 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 55155.8.49 – частна собственост, ПИ 55155.8.145 – отводнителен канал /собственост на МЗГ – ХМС/, и достига до границата на ПИ 55155.8.264 съгласно изчертаните с червено трасета и сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Като площа на сервитутните ивици в имот - общинска собственост е 0.719 дка.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 59 /29.07.2016 г. на Държавен вестник