projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛСН от нов ЖР стълб на ВЛ „Варвара” до нов ТП в ПИ №045009, м. „Млечока” по КВС на землище с.Братаница, общ. Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛСН от нов ЖР стълб на ВЛ „Варвара” до нов ТП в ПИ №045009, м. „Млечока” по КВС на землище с.Братаница, общ. Пазарджик.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛСН от нов ЖР стълб на ВЛ „Варвара” до нов ТП в ПИ №045009, м. „Млечока” по КВС на землище Братаница, общ. Пазарджик.

Трасето започва КЛНС от нов ЖР стълб на ВЛ „Варвара”, разположен в ПИ 000278, до нов ТП в ПИ №045009 в местност „Млечока”, преминаващо през имоти ПИ №000278 – местен път, ПИ №000167 – пасище, мера, ПИ №000396 – напоителен канал, ПИ №000242 – полски път, и път ІІ-84 „Звъничево-Ветрен дол-Велинград” представляващ ПИ №000312 – държавна собственост-МТ, достигайки до границата на ПИ №045009, съгласно изчертаните с червено трасета и сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Като площа на сервитутните ивици общо в имоти – общинска собственост е 0,221 дка.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 59 /29.07.2016 г. на Държавен вестник.