projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Доставка на готова храна

PostHeaderIconДоставка на готова храна

Наименование

Дата на публикуване/Неприложимо

Решение за откриване на процедура

15.08.2016

Обявление

15.08.2016

Документация за участие / Образци

15.08.2016

Решение за промяна в случаите по чл. 22, ал. 1, т. 2 и променената документация за участие

Неприложимо

Разяснение по условията на процедурата

01.09.2016

Протокол на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Съобщение за отваряне на ценови оферти

25.10.2016

Доклад на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

05.12.2016

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за завършване на процедурата

05.12.2016

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Неприложимо

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Неприложимо

Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

17.01.2017

17.01.2017

Рамково споразумение заедно със задължителните приложения към същото

Неприложимо

Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

Неприложимо

Становище от осъществен предварителен контрол

Неприложимо

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

Неприложимо

Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договор за обществена поръчка