projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

Решение № 134 от 30.06.2016 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 000265, местн. „Милкени ниви”, земл. Гелеменово

Решение № 173 от 28.07.2016 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 050074, местн. „Поповица”, земл. Звъничево

Заповед № 79 / 10.06.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-22,15,20,23, База за съхранение на зърно, местн. „Татар Мезар” земл. Пазарджик

Заповед № 87 / 08.07.2016 г. за изработване на проект зя изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-жилищно строителство и ІV-жилищно строителство в кв. 83б по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 88 / 08.07.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-253, За произв. дейност и УПИ V-254, За производствена дейност в кв. 3 /Ик1/ в гр. Пазарджик

Заповед № 91 / 11.07.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХLVІІІ от Парц. План на Стоп. двор м-т „Бахче пара” земл. гр. Пазарджик

Заповед № 92 / 11.07.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-9844 в кв. 80д по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 93 / 11.07.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-1687 в кв. 420 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 94 / 11.07.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за І-7595 в кв. 2420 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 95 / 22.07.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІ-367, ХІІ-366 и ХІІІ-364 в кв. 196 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 99 / 29.07.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІV-35 в кв. 42 по плана на с. Алеко Константиново

Заповед № 101 / 01.08.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-73, За производствена дейност местн. „Зайкови мандри” земл. на гр. Пазарджик