projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Константин Величков” № 1, ет. 0, с предназначение – заведение за обществено хранене.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Константин Величков” № 1, ет. 0, с предназначение – заведение за обществено хранене.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.374.1.3 по кадастраланата карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Константин Величков” № 1, ет. 0, самостоятелият обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.374, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 2, площ 435.00 кв.м. /четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: припадащите се ид.ч. от общите части на сградата, ниво 1: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.374.1.1, 55155.503.374.1.4, 55155.503.374.1.2, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.374.1.1, 55155.503.374.1.6, ниво 2: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.374.1.1, под обекта: 55155.503.374.1.2, над обекта: 55155.503.374.1.1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2391/16.03.2011 г., вписан в дв.вх.рег. под № 1218/21.03.2011 г., том V, Акт № 56 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, поправен с Акт за поправка на Акт за частна общинска собственост № 2413/25.03.2011 г., вписан в дв.вх.рег. под № 1426/31.03.2011 г., том V, № 198 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – заведение за обществено хранене и начална месечна наемна цена 783,00 лв. /седемстотин осемдесет и три лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 14.09.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 12.08.2016 г. до 13.09.2016 г. на място след заявка в Общинска администрация – гр. Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 939,60 лв. /деветстотин тридесет и девет лева и шестдесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 13.09.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 12.09.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 13.09 .2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357