projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – (обор), построена в УПИ ХХVІІІ по парцеларния план на Стопанския двор на с. Паталеница.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – (обор), построена в УПИ ХХVІІІ по парцеларния план на Стопанския двор на с. Паталеница.

          На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 62/24.04.2008 г., взето с Протокол № 8, изменено с Решение № 57/26.03.2009 г., взето с Протокол № 5, променено с Решение № 164/28.07.2016 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – (обор), построена в УПИ ХХVІІІ по парцеларния план на Стопанския двор на с. Паталеница, със застроена площ 696 кв.м., при граници на имота: североизток – улица, северозапад – поземлен имот ХХVІІ-стопански двор, югоизток – поземлен имот ХХХ-стопански двор, югозапад – дере, актуван с акт за частна общинска собственост № 14/15.03.2005 год., вписан в дв. вх. рег. № 1555/25.03.2005 г., акт № 185, том ІІ при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на начална тръжна цена 18 000 лева.

       Търгът ще се проведе на 20.09.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик - „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

       Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 19.08.2016 г. до 16.09.2016 г. на място, след заявка в Кметство Паталеница.

       Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 19.09.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

       Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 16.09.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

       Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 19.09.2016 г.

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357