projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІ /шести/-общ. в кв. 76 /седемдесет и шест/ по плана на с. Синитево, Община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІ /шести/-общ. в кв. 76 /седемдесет и шест/ по плана на с. Синитево, Община Пазарджик.

There are no translations available.

          На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 95/28.05.2009 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІ /шести/-общ. в кв. 76 /седемдесет и шест/ по плана на с. Синитево, Община Пазарджик, състоящ се от 691 кв.м. /шестстотин деветдесет и един кв.м./, актуван с Акт за частна общинска собственост № 82/20.07.2004 год., вписан в дв. вх. рег. № 4334/28.09.2004 г., том VІ, № 43, при граници: изток – УПИ VІІ-общ.; запад – УПИ V -общ., север – улица с о.т. 166-211; юг УПИ ІХ-общ.; на начална тръжна цена 3 110 лв. /три хиляди сто и десет лева/ без ДДС.

       Търгът ще се проведе на 21.09.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик - „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

       Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 19.08.2016 г. до 19.09.2016 г. на място, след заявка в Кметство Синитево.

       Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 20.09.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

       Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 19.09.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

       Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 20.09.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357