projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, община Пазарджик.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 163/28.07.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 9

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, община Пазарджик, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 27.09.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга за обект № 1 от Приложение № 1 се допускат:

- юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани на територията на гр. Пазарджик, вписани в Централния регистър при министерството на правосъдието, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

До участие в търга за обекти №№ 2, 3 и 4 от Приложение № 1 се допускат:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК за настоящата година, имат пациентска листа за броя на обслужваното население в съответното населено място, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 26.08.2016 г. до 26.09.2016 г. на място след заявка в Общинска администрация Пазарджик или в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 6.00 лв. /шест лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 42.00 лв. /четиридесет и два лева/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 14.40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/.

- за обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 14.40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 26.09.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 21.09.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 26.09.2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 27.09.2016 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Част от имот – публична общинска собственост, представляваща две помещения с отделен вход с обща площ 80,00 кв. м. /осемдесет квадратни метра/, находящи се на приземния етаж /сутерена/ в западната част на двуетажна масивна сграда със сутерен и открити стълби с площадки от източната страна за първия етаж, бетонова рампа от запад, с плосък покрив, използвана за библиотека, с идентификатор 55155.505.984.1, построена в кв. 84 А по плана на гр. Пазарджик, ул. Любен Боянов” № 1, актувана с Акт за публична общинска собственост № 208/16.06.1999 г., вписан в дв. вх. рег. № 2341/20.04.2005 г., том ІІІ, № 204 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно социално положение, при начална месечна наемна цена без ДДС – 5,00 лв. /пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 28,70 кв. м. /двадесет и осем цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение - лекарски кабинет, ½ ид.ч. от чакалня, ½ ид. ч. от манипулационна и ½ ид. ч. от санитарен възел, находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда монолитно строителство – здравен дом, построена в УПИ ІV – здравен дом, в кв. 57 по плана на с. Овчеполци, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 4649/20.07.2005 г., том V, № 150 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: изток – чакалня, юг – складово помещение на здравната служба, запад – двор, детска градина, север – стоматологичен кабинет, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 35,00 лв. /тридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 44,60 кв. м. /четиридесет и четири цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, а именно: три помещения - лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел, находящи се в едноетажна полумасивна сграда, построена в УПИ VІ – кметство и здравен пункт, в кв. 10 по плана на с. Цар Асен, актуван с Акт за публична общинска собственост № 6/02.04.2003 г., вписан в дв. вх. рег. № 1320/04.04.2003 г., том ІІ, № 198 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: североизток – двор и улица, югоизток – външно стълбище, двор и улица, северозапад – двор и УПИ V - църква, югозапад – склад и коридор на кметството, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 12,00 лв. /дванадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 44,60 кв.м. /четиридесет и четири цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, а именно: две помещения - лекарски кабинет, женска и детска консултация и ½ ид.ч. от чакалня, находящи се на втория етаж в триетажна административна сграда – кметство и здравна служба, построена в ПИ № 000743 в м. „Горни ливади” по плана за земеразделяне на с. Росен, актувана с Акт за публична общинска собственост № 25/09.08.2005 г., вписан в дв. вх. рег. № 5069/23.08.2005 г., том V, № 237 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: изток – сграда в ПИ 000742, юг – двор, запад – ПИ 501, север – ПИ 180, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 12,00 лв. /дванадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.